Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 ČLÁNKY V ČASOPISECH, úvahy
►V odborném časopisu Náš Chov, č.9/2017,s.54-57, je  první část  souboru otázek k: Hledání rezerv odchovu telat-začínáme u krav. Je to 47otázek s krátkými komentáři, které by měly napomoci chovatelům při hledání skrytých míst , které brání dosažení lepších výsledků v odchovu.
V odborném časopisu Náš Chov, č.9/2017,s.80-85, je  uveřejněna druhá část  souboru 90otázek s názvem:  Hledání rezerv odchovu telat-začínáme u krav a to ve formátu: Otázka-komentář. Tento formát byl mj. s úspěchem a zájmem prezentován na mnoha autorových přednáškách  pro chovatele. 
► V odborném časopisu Náš Chov, č 8/2017, s.63-65, byl uveřejněn článek : Doležal,O.: Na co při nové výstavbě a modernizaci stájí nezapomenout. Znovu se zde připomíná základních sedm Péček s jedním nePéčkem, které zaručí to, že podmínky pro chov skotu se budou blížit optimu.
►V příloze odborného časopisu Náš Chov (ISSN 0027-8068) v červnu 2017 , jsem publikoval příspěvek: Doležal,O.: Mastitidy-prostředí a management, s.31-34. s tématikou doporučených technických parametrů a nastavení, vlivu odlišných rutin dojení, prvotních odstřiků mléka užití mokré a suché toalety, hygieny struků po dojení, osvětlení dojírny, hlučnosti a vibrací v dojírně, zápachu, větrání, výskytu much, intervalu výměny návleček, nedostatečné dezinfekce dojicího stroje, lože a JEHO POVRCHU, OTEVŘENÝCH PORANěNÍ, tepelného stresu, onemocnění končetin a kulhání, odklizu mrvy či kejdy, managementu krmení a výživy, lidského faktoru. Článek byl čtenáři oceňován za svoji komplexnost.
►V odborném a stavovském týdeníku Zemědělec, č. 19/2017 v  příloze  Téma týdne jsem publikoval na str. 19-22 příspěvek: Zásady pro moderní stáje skotu, které vychází ze sledování přirozeného chování skotu, požadavků na přístup ke krmivu, čerstvému vzduchu a světla, a dalších chovatelských zásad a aspektů při výstavbě stájových objektů.
►Ve slovenských Roľnických novinách, v č. 3,5 a 11/2017 vyšly na pokračování články autorů Doležal,Staněk  o možnostech výstavby moderních a efektivních výkrmen skotu. Opět musím kvitovat výborný překlad  paní redaktorky Patricie Dolešové.
►V odborném časopisu Náš Chov, č.2/2017, s.45-50, jsem publikoval článek : Kde hledat rezervy při dojení krav? Pojednává se zde o zásadách celého komplexu, resp.linky dojení v technologickém proudu: stáj-přeháněcí chodba- čekárna- dojírna přeháněcí chodba s odbočkami do záchytných kotců a zpět do stáje. Text se zabývá hlavními zásadami projektování a provozu v tomto komplexu, upozorňuje  na možná rizika a definuje doporučení,včetně poznámek k projektování a provozu dojíren.
​►Referát o mé prezentaci  na červnovém semináři  pro MIKROP Čebín, byl uveřejněn  v časopisu Farmář, č.9/2016, s.39- 40. Téma : Osm P pro úspěšný .chov skotu. Reakce hojných posluchačů byla pro přednášejícího více než hladivá!
​► Ve slovenských Roĺnických novinách č.31/2016 na str.22-24ve výborném překladu vyšel můj text: Sedem "P" pre komfort ustajnenia dobytka. Článek, který měl dobrý ohlas v Česku,  měl i dobrou odezvu u milých sousedů.
​►V čísle 9/2016  na str.46-50  Našeho chovu jsem publikoval článek :Vliv chovného prostředí na kvalitu mléka, resp. četnost výskytu mastitid. Od vlivů dojírny a vlastní rutiny dojení, působení otevřených poranění struků a vemen, vlivů lože,, rutiny odklizu mrvy či kejdy, ale také působení kulhání krav, krmení a výživy a samozřejmě  působení faremního managementu.
►V  časopisu Náš chov, č.6/2016 na str.53-56, je uveřejněn článek : Několik poznámek k úspěšnému odchovu telat. Je to výběr těch nejdůležitějších problémů, které jsem získal  z četných setkání s chovateli a telaty, při svých výjezdech na audity, z konzultací z diskusí na seminářích. Týkalo se to problematiky: výskytu obtížných a problematických telení, vyšší četnosti mrtvě narozených telat, péče o novorozené tele, zásad krmení telat  v období mlezivové, starterové a mléčné výživy, péče o chovné prostředí telat.
►V Zemědělci č.20/2016, v příloze Téma týdne  jsem na str.  24 a 25, uveřejnil příspěvek, "Dvanáct otázek k napájení skotu. Stále podceňované téma  se zde osvětluje  ve 12.otázkách, které osvětlují význam dostatečného, snadného a také nezávadného příjmu vody, jako nedoceněné rezervy při zvyšování výkonnostní úrovně stád.
V časopise Náš chov, č.5/2016, s.59-66 jsem uveřejnil článek:Sedm P pro komfort ustájení skotu. Je to analogie na 5P pro správné nevěsty. Ale stájí se týká:Prostor, Plocha, Provětratelnost, Prosvětlenost, Pohoda, Přívětivost, Práceúspornost, a jedno nePéčko-NePlýtvavost. Analyzují se jednotlivé faktory, které jsou určující pro hodnocení welfare a komfortu.
V březnových Rolnických novinách (11/2016) v rubrice Téma týdne vyšel můj článek : Predpožlabnicový schodík:áno alebo nie?, ve výborném překladu Patrície Dolešové. Dokonce na něj pozitivně reagovali dva projektanti ze Slovenska, což potěšilo!
►V časopise Farmář č.3/2016 s.48-51, jsem publikoval článek: Alternativa pro chovatele skotu, který je rozšířeným textem ze sborníku ze semináře VÚŽV  ve Velké Chyšce. Jedná se o popis, výhody a nevýhody technologie kompostových stájí i ve středoevropských podmínkách. Uvedeny nákresy a fotografie, doporučení.
►V odborném časopisu Náš chov, č.2/2016, s.76-79,byl otištěn příspěvek, Doležal O.:Postřehy ze školení dojičů v Izraeli. Autor se zúčastnil praktického a pravidelného proškolování stájového personálu a to na předním chovatelském podniku v blízkosti města Rehovot.Uvedeny zásady práce dojičů při výskytu nadměrného počtu somatických buněk, ale také běžná pravidla chování dojičů. 6 foto.
►V Rolnických novinách (SR), č.2/2016, s.18-19 byl otištěn můj článek- Doležal O.: Welfare: Kritérium pre voĺbu technológií.  Potěšující pro autora je zájem našich slovenských sousedů.
►V časopisu Náš chov č. 11, 2015, s.72-74, jsem se znovu zabýval uplatněním stavebního detailu zvaného předpožlabnicový schůdek. Článek : Doležal,O. : Předpožlabnicový schůdek - diskutovaný, ale osvědčený prvekse na základě experimentů potvrzuje obrovská výhodnost tohoto detailu především z hlediska welfare. Metoda preferenční testace je v tomto případě velice přesvědčivá.
►V odborné příloze  časopisu Náš Chov- Praktická příručka: Dobré životní podmínky zvířat, 2015 je uveřejněn příspěvek: Doležal O. : Poznámky k vytváření welfare chovného prostředí pro chov dojnic, resp. skotu. S.16- 19, 8obr. Text se dotýká problematiky krmení a výživy, chovného prostředí, zdraví, projevů zvířat, vztahů člověka a zvířete. Text se setkal s velkým zájmem u studentů i chovatelů.
► V Zemědělci , č.20/2015, s. 17-20 byl otištěn článek: Doležal o., Staněk S.: Dojírna "dělá" ekonomiku mléka. Obsahem je- chování krav a dojičů, pohyb krav mezi stájí a dojírnou, pohybové chodby, čekárny, přihaněče, vstupy do dojíren, efektivita dojení, faktory, stacionární vers. rotační dojírny, pracovní prostředí a dojírny.
►V čísle 5/2015, s.74-77,  časopisu Náš chov je uveřejněn článek autorů: Doležal O., Staněk S. : Alternativa pro chovatele skotu-tzv. kompostové stáje Zkušenosti s "novou" technologií z Izraele , ale také Rakouska, Bavorska a Švýcarska  uvádí možnosti , přednosti i event. nevýhody. To že je to vysoce funkční i na 5O.rovnoběžce  dokazují četné fotografie a schémata.
►V příloze týdeníku Zemědělec, č.39/2015 je uveřejněn můj článek : Rekonstrukce a nízkonákladové stáje. Zabývá se účelností těchto investic pro různé kategorie a napomáhá při volbě, zda stavět nové, nebo rekonstruovat, či přistoupit na nové myšlení s minimalistickým levným a welfare řešením stájí pro skot.
►V odborném časopisu Náš chov, č. 10/2014, s.53-53 je uveřejněn rozhovor : Co byste chtěli vědět o stavbách a technologiích?, který se mnou vedla redaktorka N.CH. ing. Alena Ježková.,CSc. Odpovídám na 13otázek, týkajících se současného stavu ustájovacích technologií, ale také výhledu do blízké budoucnosti. Mnohdy se zde stavím kriticky ke zbytečným a drahým investicím, které jsou na hranici módnosti a efektivnosti. Očekávám proto i negativní ohlasy od dodavatelů těchto dle mého mínění zbytečností, které kopírují "zkušenosti" ze stájí na SV USA.
V příloze (Téma týdne) týdeníku Zemědělec, č.35/2014, s.17-19, jsem spolu s Ing.S.Staňkem,Ph.D. publikoval článek s názvem: "Pár" všetečných otázek k odchovu telat. Je to soubor cca 150 otázek na chovatele, které by jej měly směrovat k volbě vhodných pracovních postupů a rutin . Již bezprostřední ohlas několika chovatelek, svědčí o aktuálnosti a potřebnosti tohoto článku. To potěšilo oba autory.
►V srpnovém Našem chovu (8/2014, s.62-65) jsem publikoval text : Kvalita lože určuje kvalitu odpočinku , a tím i ekonomiku. Pojednává o nejdůležitějším životním projevu krav a to o jejich ležení, jeho vlivu na užitkovost ,zdraví a zásadách utváření lože pro to, aby doba ležení byla u vysokoužitkových krav >12hodin. Na závěr je uvedeno 11zásad pro vytváření pohodlného a komfortního lže pro vydokoužitkové dojnice.
►Aktualizované poznatky o mlezivové výživě jsou uvedeny v článku St.Staňka a O.Doležala : Kvalita a uchování mleziva ve stádech dojeného skotu. Článek vyšel v Našem Chovu, č.8/2014, s.23-24. Pojednává o kvalitách mleziva, kolostrometru, refraktometru, důležitosti zásob mleziva a ekonomickém zdůvodnění problematiky
►Z rozsáhlého šetření na českých a moravských chovech  byly výsledky pro tuzemské chovatele shrnuty do odborného článku v Našem chovu č.8/2014. Na str.68-71, autoři St.Staněk a O. Doležal publikovali  článek :  Vybrané výsledky šetření odvětví výkrmu býků v ČR. Jsou to základní informace  o kategorii vykrmovaných býků ve stádech dojeného skotu  v ČR.
►Velký úspěch, především pro prvního z autorů je publikace v prestižním vědeckém zootechnickém periodiku J.Dairy Sci. Autoři,  S.Staněk, V Zink, O.Doležal a L Štolc : Survey of preweaning dairy calf -rearing practices in Czech dairy herds, J.Dairy Sci. 97:3973-3981, 2014, publikovali výsledky z rozsáhlého šetření v chovech dojeného skotu v České republice. Rozsáhlý materiál je výsledkem kvalitní doktorské práce prvního z autorů.
►Problematikou eliminace tepelného stresu u dojnic, resp. skotu se zabývá můj příspěvek v Našem Chovu, č.6, /2014, str. 65-68, pod názvem: Sprchování krav a intenzivní ventilace. Jedná  se zde o specifikaci kritických období, přípravě na TS, negativních důsledcích TS, chování krav při TS . Objasnění, proč samotné proudění vzduchu je k eliminaci tepelného stresu minimálně účinné, a proč je nutné totální a časté smáčení povrchu těla krav.
V Našem Chovu, č.6/2014, na str..70-72, publikovali autoři Stanislav Staněk a Oldřich Doležal článek s názvem : Zásady mlezivové výživy telat ve stádech dojeného skotu. Je to soubor poznatků z rozsáhlého šetření v českých a moravských chovech, spolu s uvedením zahraničních zkušeností  a výsledků z předních chovatelských zemí.

►V příloze (Téma týdne) týdeníku Zemědělec, č.20/2014, s.12-15, jsem publikoval článek s názvem: Přihrnování krmiva má zásadní význam. Je to soubor poznatků z experimentu, který měl potvrdit či vyvrátit tézi , že úzký žlabový poměr může mít negativní vliv na efektivnost chovu. Automatické přihrnovače, které zajistí min. 8×denní přihrnutí krmiva jsou tou nejlepší investicí do stáda a to s tou nejrychlejší návratností.

►V příloze (Téma týdne) týdeníku Zemědělec, č.20/2014, na str. 16-17, jsem se podílel jako spoluautor na článku ing. S. Staňka, Ph.D., s názvem : Kvalita napájení telat mléčnými nápoji. V příspěvku byly uvedeny vybrané poznatky o způsobu napájení telat v období mléčné výživy, jejich výhodách a nevýhodách.

►V květnovém čísle Našeho chovu, č. 5/2014, s.61-62 jsme publikovali článek : Staněk S. , Doležal O. : Péče o novorozené tele a vybrané úkony. Uvádí se zde základní chovatelské úkony, nezbytné pro další život narozeného telete. Zvláštní důraz se klade na ošetření pupku telete s uvedením základních rutin při desinfekci. Jsou uvedeny  vyhodnocené výsledky z rozsáhlého šetření na našich chovech.

►V květnovém čísle Našeho chovu, č.5/2014, s.26-28 , jsem publikoval svou přednášku na semináři Agrární komory na letošním TECHAGRU , dne 1.4.2014. Text je  s názvem :Inovace v chovu dojnic bez nákladných investic. Text obsahuje témata: osvětlení dojnic, osvětlení dojíren, alkalizace boxových loží, optimalizace teploty napájecí vody, efektivní vyčleňování prvotelek, včasné zapouštění jalovic, opt. přihrnování TMR, eliminace tepelného stresu, otevřená hřebenová štěrbina, přesnost zahajování pracovních operací atd.

►V květnovém čísle Našeho chovu, č.5/2014, s.29-31, jsem se spoluautorsky podílel  s ing. S. Staňkem, Ph.D.  na uveřejnění závěrů z rozsáhlého šetření mezi českými a moravskými chovateli v článku: Hodnocení doby stání na sucho a období porodu. Je to analýza situace v našich chovech, v porovnání s chovy zahraničními. Výsledky napovídají, že naši chovatelé obstáli se ctí a dá se konstatovat, že se řadí  do řady chovatelsky vyspělých států.

►V únorovém čísle Našeho chovu, č.2/2014, s.49-51  jsem publikoval článek  s názvem: Jak se správně rozhodnout při volbě technologie dojení, ve kterém jsem specifikoval základní rozhodovací kritéria  před výběrem dojírny. Na základě ohlasů z chovatelské veřejnosti se domnívám, že jsem se tímto textem strefil do černého. Těch 25 kritérií je na první pohled mnoho, ale bohužel jsou nezastupitelná. 

►V prosincovém čísle Našeho chovu,  č.12/2013, s.41-44 jsem uvedl v článku s názvem: Poznámky k prevenci chorob při odchovu telat, obecné poznatky a doporučení pro zootechniky a chovatele, k zabránění promoření stád alimentárními a respiratorními chorobami, později mastitid a kulhání, atd. Naučit se pozorovat stádo v rizikových obdobích odchovu a chovu. Zásady pro dodržování prostorové izolace, prevenci proti průjmům, chřipkám atd. Na tento článek dostávám množství pozitivních ohlasů

►V časopisu Farmář, č.12/2013, s.32-34  v rubrice Téma měsíce- slovo odborníka je se mnou veden rozhovor s redaktorkou Ing. Janou Velechovskou na téma: Stavby pro živočišnou výrobu. Celý rozhovor se týká problematiky vhodnosti novostaveb a jejich optimálních parametrů, ale také velmi diskutované problematiky kvality loží, podestýlek, užití vápence, ale také ´volby té nejvhodnější porodny pro krávy, která by měla vyhovovat i chovateli! 

►Byl jsem požádán o příspěvek do slovenských Roĺnických novin. V č.47/2013, na str.18 a 19, ze dne 20.listopadu vyšel text: Tipy a zásady pre úspešný odchov teliat. Dokonce mě přicházejí ze Slovenska ohlasy! To potěší od milých sousedů!

►V říjnovém 10.čísle Našeho Chovu, s.42-48, jsem uveřejnil poměrně zásadní příspěvek: Při výstavbě či rekonstrukci kravínů bez chyb a omylů. Týká se měrné kubatury, ventilace, protiprůvanových sítí, základními rozměrovými parametry, vhodností předpožlabnicového schůdku, nosných konstrukcí, nápájení, průchodů do krmišť, poměrů u krm. žlabu, prosvětlení boxových loží a jejich rozměry,  a na závěr, check listem ustájení.

►V Zemědělci č.45/2013, na str.11-13, v rubrice :Téma týdne, jsem publikoval příspěvek : Zásady při výstavbě moderních stájí. Pojednává o tom co má moderní chovatel sledovat a zohledňovat při volbě technologie ustájení, při vlastním řízení stáda, s odlišnostmi u jednotlivých kategorií, ale také při vlastní výstavbě stájových objektů.

► V říjnovém  Zpravodaji -Mlékařského odbytového družstva Morava, jsem publikoval článek (s.1-6): Je vaše stádo dojeno ve welfare dojírně? Chovatel si může na základě definovaných otázek odpovědět, zda jeho dojírna je v kontextu s požadavky welfare, či nikoli. Snahou bylo, aby se zde nacházelo i řešení!

V zářijovém čísle Našeho chovu (č.9,s.7), v rubrice názor odborníka jsem byl redakcí přizván k příspěvku, týkajícího  se nejčastějších dotazů, z četných mých vystoupení na seminářích. Odpovědi se týkaly volby širokorozponových stájí (6vers.4řadové stáje), oddělení primipar a multipar, dosvětlování životní zóny, volby konstrukčních materiálů atd.

V  rubrice Téma týdne,  týdeníku Zemědělec  č.37/2013, s.18,19 a 20  jsou   publikovány moje : Zkušenosti z praxe s odchovem telat.  Jsou  zde shrnuty základní principy úspěšného a bezeztrátového odchovu telat a to na základě zkušeností a reálných poznatků z mnoha desítek auditů a kontrolních dnů v českých a moravských chovech .

 V srpnovém čísle Našeho chovu   (č.8/2013, s.63-66) vyšel můj článek s názvem : Několik tipů a zásad k úspěšnému odchovu telat. Zabývá se problematikou  výskytu obtížných a problematických porodů, vyšší četností mrtvě narozených telat, s rutinou ošetřování novorozeného telete, s krmením telat  mlezivem, mlékem, startérem a s nutností podávání vody. Zmiňuje se i o tvorbě optimálního chovného prostředí, pro tuto velice citlivou kategorii skotu.

►V květnovém čísle Našeho chovu (č.5/2013, s.57-60), jsem publikoval příspěvek : Napájecí voda jako limitující faktor užitkovosti skotu. Pojednává o výpočtu spotřeby napájecí vody , o její kvalitě, o faktorech ovlivňujících její spotřebu (fáze laktace, různé typy stájí), ale také o jejích tepelných a fyzikálních úpravách. Následují i doporučení pro napájení v dojírnách, ale také možnosti otestování kvality napájení ve stáji. Članek je zakončen jednadvaceti doporučeními pro chovatele, aby tato nekalorická "živina" byla skotem maximálně využívána!

►Agromont Vimperk vydal v minulých dnech publikaci, která sestává z 41 odborných textů z okruhu komfortního ustájení skotu a ustájení obecně, dojení a dojíren, intenzivního výkrmu, odchovu telat a jalovic a také problémů tákajících se tepelného stresu. Autoři (Doležal, Staněk, Bečková, Abramson, a další moji současní a bývalí spolupracovníci) se snažili dát odpovědi na nejčastěji vyskytující se problémy na našich farmách. Publikace  o 132stranách je vytištěna na velice kvalitním papíru, s barevnými a ČB obrázky a je nejen krásným  dárkem k mým půlkulatinám, ale i praktickým počinem ke 20. výročí založení firmy Agromont Vimperk. A to ve prospěch svých klientů i všech těch, kteří mají opravdový zájem o kvalitní chov skotu! Ja osobně, představitelům firmy co nejupřímněji děkuji!

 

V Našem chovu č.2/2013, str. 76-78  jsem publikoval jakési pokračování článku z N.CH.č.6/2009, Alkalizace podestýlky- stále diskutované téma. Je to soubor dalších argumentů pro to, aby se přídavek mletého dolomitského vápence do loží stal nezpochybnitelnou součástí rutin chovatelů. Jedná se o pohled z inhibičního působení na patogenní mikroorganismy, na důležitost čistoty podlah a nepřímo čistoty a zatížení vemene, na zásady aplikace do hlubokých a vysokých loží, ale i zdůraznění pozitivního působení ve VIB pro telata v období mléčné výživy.

V prosincovém Zpravodaji- mlékařského odbytového družstva Morava, byl publikován můj text: Komfortní ustájení je zárukou zdraví, reprodukce a užitkovosti dojnic. Je to vlastně kontrolní list pro chovatele, kteří si chtějí otestovat vlastní stáj, zda splňuje základní předpoklady pro dosažení nejen dobré užitkovost, ale i reprodukce a zdraví dojnic!

č. 45/2012  ,str.11-13, odborného týdeníku Zemědělec a to v příloze: Skot-technologie ustájení jsem uveřejnil článek na téma: Intenzivní odchov je účelná strategie. Porovnávám zde strategie extenzivního a intenzivního odchovu z hlediska ekonomiky, se zdůrazněním období mléčné a rostlinné výživy telat. Analyzuji jednotlivé faktory odchovu: krmivo, voda, vzduch, místo, klid a světlo. Jsou uvedeny základní parametry boxových odchoven.

V odborném týdeníku Zemědělec, č. 45/2012, str. 12-13 byl publikován článek Ing.S.Staňka a doc. O.Doležala na téma: Technologie ustájení telat do odstavu. Je to první vyhodnocení rozsáhlého šetření na českých a moravských chovatelských podnicích a to z hledisek: způsobů ustájení, jeho situování, materiálů VIB, počtu ustájovacích míst, stáří technologií, podlahovin a podestýlání. Jsou to zajímavá čísla, která v mnohém svědčí o tom, že tato kategorie skotu je značně investičně podceňována.Škoda!

V časopisu Náš Chov, č.10/2012, na str.54-57 jsem dostal příležitost publikovat článek: Je pro vaše krávy stáj pohodlná? ,který pojednává o specifických aspektech určujících pohodlnost stáje pro dojnice. Je zde navržený postup ve formě kontrolních listů (check listů). Jsou zde definovány otázky na: vzduch, světlo, pohybové plochy, přeháněcí uličky, místa k odpočinku přístupu zvířat ke krmivu a vodě, atd. Otázky jsou mnohdy detailní, protože: v detailech je skryt ďábel!

V témže čísle (9/11) na str. 52-54 je otištěn příspěvek: Jak na nezateplené a minimalistické stáje. Autoři: Doležal, Staněk. Jsou zde uvedena základní projektová, technická a organizační opatření, požadavky na napájení, rozvody, napajedla, ale také na dojení a krmení. Překvapivé je, že se o tento způsob ustájení zajímá stále více chovatelů. Takže, nemusí to být vždy stájové katedrály.

V č. 9,  časopisu Náš Chov, na str.18-20 je uveřejněno druhé pokračování  o Příčinách ztrát telat. Autoři: Staněk, Doležal, Zink. Uvedli jsme  příčiny, nález, lečbu , prevenci a zobecnění u : vrozených kontraktur končetin  a chřipek  telat. Zvlášť jsme zdůraznili respirační  onemocnění, které zvláště v podzimním období bude dozajista ohrožovat naše chovy.

►V Našem chovu č.8/2012 na str.52-54, jsem spolu se svým přítelem ing.Staňkem publikoval, redakcí  velice pěkně graficky zpracovaný článek  o: Příčinách ztrát telat do 4.týdnů věku. Chci zde sdělit pouze to, že se jedná víceméně o text, který vyplynul z nejčastějších otázek posluchačů na seminářích, emailových  i www -dotazů. Není to veterina,-na tu nemáme! Ale je to pohled praktiků, který byl s veterináři konzultován. Píšeme o : •chybějícím sacím reflexu u novorozených telat, •o průjmových onemocněních o •ochromě telat, a •zánětu pupku. Z prvních ohlasů na tento článek vyplývá, že jsme se trefili do znalostních potřeb chovatelů. Proto bude toto téma následovat v č. 9 . nebo 10.

►Ing . Jana Velechovská se mnou ve Farmáři v  č. 4/2012 na str.44-45, udělala rozhovor  na téma měsíce, a to o stájových technologiích v chovu skotu. Hovořil jsem zde o současné situaci, o světových trendech, ale i o strategii v investiční výstavbě. Musel jsem se zmínit o stavu odborného poradenství, které jsem nemohl jednoznačně obhajovat. Samozřejmě, že s tím souvisejí i okolnosti v zemědělském výzkumu, který bohužel stále od chovatelské resp. zemědělské praxe nežádoucím způsobem uniká.

Ve Farmáři č.4/2012 na str.50-60 je publikován můj  starší text: Stavby skotu. Tématem  jsou požadavky na vytvoření projektu, volbu vhodných konstrukčních materiálů, na optimální ventilaci. Článek se zabývá i zásadami pro optimální odchov telat i základními rezervami v investičních nákladech.

►Znovu Náš chov a to č.6/2012, s.49-52. Je zde uveřejněn můj článek: Hygiena chovného prostředí, kvalita mléka a výskyt mastitid. Je zde uveden vliv lože, vliv dojírny, dojicích rutin ale také působení světla, hlučnosti zápachu výskytu much, výměny pryžových návleček,desinfekce, tepelného stresu, kulhání krav, krmení a výživy, úrovně faremního managementu, atd.

►A opět, v Našem chovu,č.5/2012, s.52-54 vyšel můj článek: Jak se rozhodnout- investice do hnoje nebo do kejdy? Jde o soubor argumentací, týkajících se  produkce kejdy, množství technologické vody, optimální sušiny, homogenity a homogenizace kejdy, hnojivých účinků, vztahu k ekologii a nakonec jakési kalkulace předností a záporů kejdy a chlévského hnoje i co se týká ekonomiky!

►V Našem chovu, č.2/2012, s.41-43  je publikován můj příspěvek, týkající se welfare dojíren. Název zní: Dojírny s přívlastkem "welfare". Zabývá se i detaily, které tento přívlastek předurčují, jako např. schůdky  v chodbách, směry uliček, osvětlení, dispozice čekáren, ale také podlahami v čekárnách, opatřeními v období tepelného stresu, větrání, ale i "maličkostmi " jako je barva stěn, pracovním prostředím, chováním dojnic při dojení ap.

►Upozorňuji návštěvníky  těchto stránek na článek v N.CH. č. 2/2012 od  dr.  Samiho Abramsona o  : Největší dojírně na světě. Velmi zajímavá spolupráce amerických a izraelských odborníků.

►O SHRNUJÍCÍ komentář v probíhající diskusi o nastýlacích materiálech v boxových ložích jsem byl požádán redakcí N.CH.. Je otištěn  v č. 12/2011, Našeho chovu na str.12-13., autor: Doležal: Kvalita povrchu lože z pohledu skotu a chovatel. Vrátil jsem se  k již 14let starým metodám hodnocení podle testů : bolavé koleno, mokré koleno, bosá noha atd.

V čísle 12, časopisu Náš chov, na str.12-14 je uveřejněn článek autorů Doležal, Staněk: Hygiena vemene- minuta před dojením. Je to pohled na kátký časový úsek těsně před nasazením strukových násadců.Celá činnost je shrnuta do 15 zásad, doprovázených názornými obrázky. Je zajímavé, že tato problematika vzbudila u chovatelů zájem, i včetně názorů na hodnocení jednotlivých materiálů utěrek.

V čísle 41/2011, čas.  Zemědělec, v rubrice Téma týdne,  na str. 15-16, vyšel  rozsáhlejší článek: Hledání rezerv  a efektivnost chovu. Autoři Doležal a Staněk  zde hledají možnosti , jak se může stádo státi ziskovým. Příčiny se zde hledají nikoliv pouze ve welfare, chovném komfortu, ale také v rezervách s tzv. velkým účinkem, které jsou zde definovány!

• Ve slovenských Roĺnických novinách č.39,40 a 41/2011 byl ve slovenském jazyce přetištěn můj docela populární článek z r.2009, pod názvem : Domáca lekáreň chovateľa,(I.,II.,III.)

• V Našem chovu č. 10/2011, na str. 50 až 52 jsem se v příspěvku : "Změnit vztah chovatelů a spotřebitelů", pokusil zamyslet nad příčinami chybějíci vzájemné komunikace těchto dvou skupin . Zamýšlím se i nad současným směrováním zemědělského výzkumu. Budou to body, nebo účinné ovlivňování zemědělské veřejnosti? Ohlasy z obou skupin jsou stále více než příznivé!

•A znovu v 9.čísle N.CH/2011. je uveřejněn článek odovídající na dosti frekventovanou otázku. Je současná výstavba stájových katedrál" bezvýhradně nutná. Nepostačuje krávám, resp. skotu, jednodušší, nízkonákladové, minimalistické řešení?Otázku řeší, Doležal, Staněk: Nízkonákladové ustájení skotu.N.CH./2011, č.9, str.56-59, spolu s foto a nákresy, doporučeními pro letní i zimní období, z hlediska organizace práce

• Ve stejném čísle N.CH. na str. 46 je přetištěna odpověď O.Doležala z www.dolezal-technologie.estranky.cz,  na otázku:" Musíme zastřešit hřebenovou štěrbinu, nebo ne?"  Odpověď zní: není to nutné! A jsou zde pro to argumenty!

• V  zářijovém čísle Našeho chovu na str.22 a 23 vyšel článek dvojice Staněk a Doležal s tématem: Čím podestýlat v boxových stájích dojnice?  Říká se, že výběr podlahoviny je jedním z rozhodujících faktorů  ovlivňujících pohodu krav, ale i jejichzdravotní stav V příspěvku se hodnotí jednotlivé varianty s plusy a mínusy.

• V  Našem chovu č.8, 2011 byl zveřejněn příspěvek  autorů, Doležal,O., Staněk,S. s názvem: První hodina novorozeného telete po komplikovaném porodu. Určuje rizikové faktory komplikovaných porodů,hledá způsoby zvýšení šancí na přežití telat,zmiňuje se o kyslíkové terapii a stanovuje sled činností chovatele bezprostředně po narození telete.

• V čísle 8./2011, v časopisu Naš chov   vyšel článek Ing.Staňka, O. Doležala a L.Štolce: Výpočet efektivní dávky mleziva pro telata. Text se pokouší stanovit optimální, první a celodenní dávku mleziva v závislosti na hmotnosti telete a kvality mleziva a to s doporučeními pro chovatelskou praxi.

• V dvouměsíčníku Krmivářství, v.č.3/2011, na str. 9-12, je zveřejněn článek autorů: Doležal,O.,Staněk,S.: Starterová výživa - víme jak, kdy a proč?. Ve dvanácti otázkách a odpovědích se stručně zdůvodňují zásady  této progresivní metody odchovu telat dojených plemen. Jsou zde uvedeny osvědčené receptury starterů, ale i základní chyby, kterých se chovatelé často při zkrmování starterů dopouštějí.

• Ve 4.čísle letošního (2011) Slovenského chovu, na str.16-19 je článek autorů Staňek a Doležal : Čím podstielat v boxových maštaliach pre dojnice? Hodnotí se zde hlavní podestýlkoé materiály: sláma, kejdový separát písek, piliny,hobliny ,sendvič. Zdůrazňuje se význam podestýlky z hlediska pohody a zdraví zvířat!

• Ve 3.čísle letošního (2011) Slovenského chovu, na str. 36-38 je uveřejněn článek : Málo svetla-málo mlieka a slabá reprodukcia. Spolu se svým přítelem Ing .St.Staňkem, jsme se snažili především slovenským chovatelům  zdůraznit význam intenzivního stájového osvětlení pro takové chovné prostředí, které bude napomáhat užitkovosti, reprodukci a tím i rentabilitě produkce.

• Spolu se svým přítelem ing.S. Staňkem jsme v Našem Chovu , v č.4/2011 na str. 69-70 publikovali příspěvek : Investice do technologie odchovu je vždy návratná. Chovatelé si začínají uvědomovat, že jalovice nejsou  pouhou doběrnou kategorií, ale že vyžadují i specifické komfortní ustájení. Text se zabývá :Správnou volbou umístění stavby, vhodnými konstrukcemi, zastřešením i podhledy, pohybovými chodbami,odklizem výkalů, hlavními chovatelskými zásadami a porovnáním investičních nákladů.

• V Našem Chovu, v č. 4/2011 na str.56-58, jsem publikoval příspěvek pod názvem: Žijí vaše krávy v komfortním chovném prostředí? Je to jakýsi Check list, kterým si chovatel může, pokud  přizná vždy "barvu" popravdě otestovat úroveň chovného komfortu ve stáji z hlediska životních projevů, mikroklimatu, pohybových chodeb, boxových loží, napájení, krmení atd. Otázek je 47 a stačí odpovídat ano/ne. Zkusmo toto bylo odzkoušeno na třech farmách  a výsledky byly pro chovatele velice vypovídající nutící k nápravným opatřením

 • V č.12/2010. Našeho Chovu  na str.34-36  vyšel můj příspěvek: Vyvracíme mýtus o zbytečnosti napájení telat vodou. Dosti zakořeněný nešvar -telata nenapájet, protože stačí mléčný nápoj se jen obtížně napravuje. Ve stati jsou uvedeny četné argumenty pro nezbytnost napájení telat a to v každém ročním období.

• Pro velký zájem čtenářů těchto www stránek uveřejňuji  upravený text článku: Lékárnička starých chovatelů , který vyšel  ve Farmáři č.1/2009. Text je umístěn na konci této rubriky!

• Čtvrté pokračování seriálu článků o výkrmnách skotu pokračuje v č.11/2010, s.54- 58 časopisu Náš chov. Stať autorů Staněk, Doležal: Je intenzivní výkrm perspektivní? (IV. část) se v tomto čísle zabývá problematikou ustájení vykrmovaných býků na hluboké podestálce, na tzv. plochých stlaných ložích a spádových ložích s vysokou podestýlkou. Jsou uvedeny rozměrové charakteristiky a schématické nákresy jednotlivých variant ustájení

•  Třetí pokračování série článků a to o možnostech boxového ustájení  vykrmovaných býčků  autorů:  Doležal, Staněk je  v č.10/2010, Našeho Chovu  na str.55-55. Článek doprovází tabulky, foto a schémata. V č. 11 se budou analyzovat přednosti a nedostatky ustájení n hluboké podestýlce. 

Série příspěvků o intenzivním výkrmu býků pokračuje článkem autorů Staněk, Doležal, a to druhou částí, pojednávající o možnostech výkrmu v celoroštových kotcových výkrmnách. Článek je uveřejněn v Našem chovu, č.9/2010, s.50-53. V č. 10, bude toto téma pokračovat. Zájem čtenářů o tuto problematiku je překvapivě příznivý.

V odborném časopisu Náš chov v č.8/2010, str.20-21 jsem spolu se svým přítelem Ing.S.Staňkem,DiS., uveřejnil první část  příspěvku: Je intenzivní výkrm perspektivní? Text obsahuje úvahu o: Strategii intenzivního výkrmu, jeho zásad, doporučení a požadavky na chovné prostředí, krmení a napájení, se závěrečnými praktickými doporučeními. Příspěvek bude pokračovat analýzou vhodnosti několika nejpoužívanějších technologií. 

 

 NÁŠ CHOV  

•   V březnovém čísle Našeho chovu mě vyšel článek : V ustájení telat v období rostlinné výživy jsou velké rezervy. N.CH.,2010,s62-64.Obsahem je:Jak dál s odchovem  telat po odstavu, Jaké ustájení po  VIB. Venkovní skupinové boxy. Výhody a nevýhody VSB.  Porovnání boxové a kotcové technologie při ustájení telat.  Různé typy přístřešků a jejich vhodné varianty,. Výhody a nevýhody přístřeškového ustájení. Co se zateplenými teletníky ?  Varianty rekonstrukcí. Požadavky na skupinové ustájení telat o období RV.

•  V návaznosti na předchozí článek jsem se pokusil formulovat jakýsi check list ve formě 32 otázek chovatelům, z kterých si můžou  odvodit, zda  dojení  jejich krav probíhá bez problémových situací, dle doporučených zásad, rutin ap. Těch otázek by mohlo být samozřejmě daleko víc, ale pokud si chovatelé tyto otázky proberou, zamyslí se nad nimi, určitě něco dobrého pro jejich krávy,  ale i pro ně samotné pozitivního vyplyne.Článek pod názvem :Jak správně postupovat při dojení? vyšel v Našem chovu, č.2/2010, str.52.

•  V únorovém č. 2 /2010, Našeho chovu, na str.49-51, jsem uveřejnil článek :Kde hledat rezervy při dojení krav. Je to jakási sumarizace možných chyb, chovatelských přestupků proti obvyklým či doporučeným rutinám,neomluvitelným prohřeškům proti zásadám správné chovatelské praxe ap.Jsou zde uvedeny hlavní zásady a doporučení při přesunech dojnic, pobytu v čekárně a dojírně. Analyzuje se optimální kapacita dojírny, intervaly mezi dojeními, vliv mokré toalety, vynechávání oddojení a postdipingu,vytápění dojíren, přehřívání prostoru v letních a tropických dnech, efekty vícečetného dojení ap. Dojírna mléko nedělá, ta jen usnadňuje jeho získávání a může napomoci jeho zkvalitnění 

• V listopadovém  Našem Chovu , 11/09,na str.39-41 , je ode mne příspěvek: Reprodukce skotu při vysokých teplotách prostředí.Článek navazuje na tématiku z předešlých čísel. Pojednává o příčinách poklesu fertility v letních dnech, vzájemném vztahu ovariální aktivity  a teploty, o abnormalitách v luteální funkci, příčinách různé délky estrálního cyklu, o projevech říje, detekci a zabřezávání v období TS atd. Dále se uvádí řada doporučení, jak se bránit zhoršení reprodukce, s návrhem opatření na ochranu stáda před TS. 

 •   V  příloze Zemědělce ze dne 26.10.09 je záznam z kulatého stolu, kterého jsem měl to potěšení se zúčastnit.Viz  rubrika Aktuálně!

 •  V čísle 10/2009 Našeho chovu vyšlo další    pokračování   série  článků :  O eliminaci    tepelného stresu výživou a krmením, s pořadovým  číslem III.Pojednává podrobněji o volbě techniky krmení-(ranní,večerní),obecných a speciálních doporučeních,o účincích četnějšího přihrnování krmiva,možnostech využívání tzv.restrikce krmiva,krmných aditiv atd.Odkazuje i na starší publikaci NCH,(7/06),která popisuje metodu užití chlazené či jinak upravené vody.Zdůrazňuje se komplexní opatření, protože samotné metody jsou neefektivní

   

 •  V čísle 9/2009  Našeho chovu jsou v příspěvku na str.62-65 shrnuty poznatky o působení světla na dojnice,resp. skot ve stájovém prostoru .Článek: Stáje pro dojnice jen s intenzivním osvětlením , analyzuje situaci v běžných stájích v ČR,dobou osvětlení, osvětluje výsledky experimentů u nás a v zahraničí, vyhodnocuje ekonomiku investice do osvětlení,intenzity světla podle kategorií ale i možnosti regulace osvětlení v prostoru stáje.Jsou uvedena doporučení pro projektanty i chovatele a to i pro osvětlení dojíren, čekáren, reprodukních stájí.Je zde zmíněn i optimální výběr osvětlovaacích těles, které by měly mít charakter celospektrálního světelného zdroje. 

   

 • V čísle 9/ 2009 Našeho chovu (str 18-20)  vyšlo pokračování  příspěvku:Výživa a krmení při eliminaci tepelného stresu (2).Pojednává se zde o možnostech zkrmování doplňkového tuku,jaký krmný tuk volit?, doporučení pro jeho zkrmování, zásady pro zkrmování doplňkových proteinů, minerálních doplňků, pufrů, vitaminů ,antioxidantů a ost. nutričních doplňků(kvasinky a p.)  Série bude pokračovat s problematikou  vlivu TS na reprodukční ukazatele.

   

 •   V čísle  8/2009 Našeho chovu (str.26-28) jsem ve spolupráci se Samim Abramsonem z Bet Daganu (Israel), publikoval příspěvek :Výživa a krmení při tepelném stresu u skotu (1).Obsahem příspěvku bylo vyhodnocení  působení TS na nádoj, na příjem energie, formulace zásad při tvorbě krmné dávky, doporučení jak postupovat při krmení, vlivu vlákniny a koncentrátů atd. Pokračování by mělo být otištěno v č.9/2009.

   

 • V čísle 7/2009 Našeho chovu (str.17-19) jsem navázal na tématiku, kterou jsem zahájil v č.9/2008. Ten navazující příspěvek má název: Příčiny tepelného stresu u dojnic  a pokouší se  vysvětlit to, co nemají rády krávy ale i chovatelé. Článek se zabývá event.změnami klimatu, vysvětluje termoregulaci, pojmenovává kritická období,definuje požadavky skotu na teplotu prostředí, jak se teplo z těla zvířete vydává, jaké jsou důsledky TS a nakonec, několik praktických doporučení. Na tento článek budou navazovat další v č.8 a 9/2009 N.CH. Těším se na ohlasy ! 
 •  
 • V čísle 6/2009 Našeho chovu  jsem publikoval článek: Alkalizace boxových loží vápencem je možnost pro eliminaci mastitid. Na str.73-78 jsou shrnuty zásady používání této velice praktické metody. Je zde vysvětlen mechanismus působení, ale i praktické rady k vytvoření podestýlkové směsi. O tento článek projevila chovatelská veřejnost velký zájem, což mě jako autora velice těší. Věřím že tato metoda tvorby optimálního lože pro skot najde u chovatelů široké uplatnění 
 •  
 • V čísle .5/2009 jsem prezentoval výsledky z jedné dřívější preferenční testace: Vyhovuje dojnicím čtyřřadové dispoziční uspořádání stájí? (Výsledky z experimentu - preferenční textace, kde se prokázalo, že při volném výběru je řada boxů, která je nejvzdálenější od krmného stolu, nejméně využívaná. Tzn. preference krmiva!!!
 •  
 •              V čísle 4/2009,s 61-65 vyšly tyto články: Vliv prostředí a managementu na kvalitu mléka a výskyt mastitid. Na tomto úseku jsou nesčíslné rezervy! V detailech je totiž skryt ďábel!!
 • V témže čísle 04/2009 s.81-85 byl otištěn článek: Kvalitní dojení souvisí i s kvalitním specializovaným poradenstvím. V naší zemi chybí organizované speciální poradenství. Na úseku dojení a kvality mléka jsou dobří odborníci, avšak s poněkud odlišnými názory na řešení specifických problémů. Bohužel se nikdo nesnáží dát tyto specialisty dohromady.
 •  
 • V čísle  11/09 na str.25-28  jsem publikoval příspěvek : Úspěch chovatele spočívá v důkladném sledování stáda. Obsahem je m.j. tvrzení, že se chovatel bez znalosti anatomie neobejde, a že jsou specifikovány faktory úspěchu chovatele. Zdůrazňuje se  úloha kontroly, kontrolních karet.Upozorňuje se na to co to znamená "nevšímnout si"! 
 •  
 • V čísle 01/ 2009   vyšly tyto články:
 • Dojírny pro vysokoužitková stáda (opt. velikost, bezbarierové dojírny, obecné zásady dispozičního řešení, kritéria pro výběr atd.)
 • Chovatelské zásady při dojení.(osvětlení, hlučnost, kvalita vzduchu, eliminace zápachu, mouchy atd. Občas je dobré si tyto zásady zopakovat!)
 • Lékárnička starých chovatelů. Výběr ze starých „babských“ receptur na průjmy, nadýmání, koliky, mastitidy, zadržení lůžka, tiché říje, kulhání, panaritia, záněty pupků, parazity, kožní choroby atd. Tento článek našel široký ohlas i u předních chovatelů a dokonce i veterinářů.

  AGROMAGAZÍN   

 • Ve dvojčísle 11-12 odborného časopisu Agromagazin mě vyšel článek : Dodržování moderních zásad chovu dojnic- podmínka pro úspěch a rentabilitu produkce mléka. Zabývá se  vlivem četnějšího přihrnování krmiva na krmném stole v průběhu 24hodin,životním projevem ležení jako limitujícím faktorem chovu,otázkami  vyhledávání  problémových míst ve stáji, pozitivním působením intenzivního osvělování produkčních a reprodukčních stájí a dojíren,efekty rozdělení primipar a multipar, rentabilitou vícečetného dojení a dalšími aspekty.Článek najdou čtenáři na str.22-29 .    
 • V čísle 5/2009 vyšel tento článek:
 • Welfare dojíren pro krávy a pohodové pracoviště pro dojiče. (Pracovní prostředí, bezpečnost, hlučnost, větrání, příhonové cesty, podlahoviny, ergometrie, kontrolní činnost).

   

  ČERNOSTRAKATÉ NOVINKY (SVAZ CHOVATELŮ HOLŠTÝNSKÉHO PLEMENE)

v časopise Černostrakaté novinky č. 1/2009 vyšel článek:

 • Zamyšlení nad efekty vícečetného dojení a volbou optimální rutiny. V současné době se tento článek aktualizuje s ohledem na současné nižší výkupní ceny mléka . Článek vznikl v tandemu s mým bývalým talentovaným kolegou  a trvalým kámošem, Ing. St. Staňkem

 

  METODIKY 

Byly vydány v 1200 - 1500ks nákladu ale jsou bohužel zcela rozebrány. Pro další zájemce je připravena možnost jejich "stáhnutí".

Zemědělský poradce ve stáji I.- DOJNICE - ke stažení na těchto stránkách (příručka)

Zemědělský poradce ve stáji II.- TELATA - ke stažení na těchto stránkách (příručka)

 

 PRESENTACE

Presentaci, uvádějící zásady Cross Compliance v chovu skotu je možné bezplatně získat ve formátu *.pdf, a to na základě emailové objednávky. Emailovou adresu naleznete v sekci kontakty.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek